Zelena luč za projekt greenAlps

22.10.2013
Alpe so območje z izredno bogato in učinkovito biotsko raznovrstnostjo. To potrjujejo številne raziskave, iz katerih pa izhaja tudi to, kaj bi morali storiti, da bi tako raznovrstnost zavarovali in jo spodbujali. Kljub temu pa tako politika kot izvajalci teh spoznanj še vedno ne upoštevajo povsod - in to je točka, kjer se začne greenAlps. Gre za projekt, ki raziskuje in analizira rezultate, dosežene v tekočih in že končanih evropskih projektih, jih obdeluje ter zagotavlja njihovo dostopnost za ključne deležnike na regionalni, nacionalni in mednarodni ravni. Namen projekta je izboljšati okvirne pogoje za uveljavitev trajnostne in učinkovite evropske okoljske politike varstva in ohranjanja narave na območju Alp.

Za zagotavljanje neokrnjene biotske raznovrstnosti v Alpah in delovanja ekosistemskih storitev so nujno potrebni dolgoročno zasnovano pokrajinsko načrtovanje, nove oblike sodelovanja med različnimi deležniki in odločevalci ter sprejetje preventivnih ukrepov.
Podlaga za izvajanje projekta greenAlps sta projekta Econnect in recharge.green: medtem ko je Econnect, ki je potekal v letih 2008-2011, raziskoval načine, kako bi bilo mogoče na podlagi konkretnih ukrepov še izboljšati ekološko povezanost v alpskem prostoru in v ta namen tudi oblikovati ustrezne politične odločitve, pa projekt recharge.green, ki še poteka, razvija orodja za vrednotenje biotske raznovrstnosti in učinkovitosti ekosistemov v Alpah v razmerju do proizvodnje obnovljivih virov energije.
V projekt greenAlps so vključene večje vsealpske mreže nevladnih organizacij, zavarovanih območij in raziskovalnih inštitucij. Uporabnost in prenosljivost strateških rezultatov na evropsko raven se preverjata v pilotnih regijah. Sicer pa so v projektu zastopane zelo različne alpske regije, saj v njem sodelujejo pilotna območja, kot so slovenski Triglavski narodni park, nacionalni parki Apneniške Alpe in Gesäuse v Avstriji ter Berchtesgaden v Nemčiji in italijanski naravni park Julijske Predalpe.
Vodilni partner projekta greenAlps je Mreža zavarovanih območij v Alpah (ALPARC), v projektu pa sodeluje še sedem partnerjev. Izvajanje projekta, ki se je začel septembra 2013 in bo trajal do novembra 2014, sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v okviru programa Območje Alp/Alpine Space.

www.greenalps-project.eu (en)